پیش بینی هوای سنندج

41°c

23°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1398/05/01

سه شنبه

40°c

21°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1398/05/02

چهارشنبه

40°c

23°c

صاف همراه با وزش باد گاهی وزش باد

1398/05/03

پنج شنبه