پیش بینی هوای سنندج

32°c

14°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري همراه با وزش بادشديد و غبارمحلي واحتمال تگرگ و غبارآلود

1398/03/06

دوشنبه

36°c

15°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري همراه با وزش بادشديد و غبارمحلي

1398/03/07

سه شنبه

31°c

14°c

کمي ابري تا قسمتي ابري همراه با وزش باد

1398/03/08

چهارشنبه