پیش بینی هوای هزارکانیان

36°c

23°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1398/05/01

سه شنبه

35°c

21°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1398/05/02

چهارشنبه

33°c

19°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد

1398/05/03

پنج شنبه