پیش بینی هوای هزارکانیان

25°c

10°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش بادشديد درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/06

دوشنبه

25°c

11°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش بادشديد درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/07

سه شنبه

26°c

12°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1398/03/08

چهارشنبه