پیش بینی هوای کامیاران

41°c

22°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1398/05/01

سه شنبه

40°c

20°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1398/05/02

چهارشنبه

38°c

18°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد

1398/05/03

پنج شنبه