پیش بینی هوای بیجار

36°c

24°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1398/05/01

سه شنبه

34°c

22°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1398/05/02

چهارشنبه

32°c

20°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد

1398/05/03

پنج شنبه