پیش بینی هوای بیجار

29°c

14°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش بادشديد درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/06

دوشنبه

30°c

15°c

قسمتي ابري تا نيمه ابري دربعدازظهر بارش پراکنده و وزش بادشديد درپاره ای نقاط غبارآلود

1398/03/07

سه شنبه

30°c

16°c

کمي ابري تا قسمتي ابري دربعدازظهر وزش باد و غبارمحلي

1398/03/08

چهارشنبه