پیش بینی هوای مریوان

41°c

19°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1398/05/01

سه شنبه

40°c

17°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش باد

1398/05/02

چهارشنبه

38°c

15°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد

1398/05/03

پنج شنبه