پیش بینی هوای سقز

39°c

19°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1398/05/01

سه شنبه

38°c

17°c

کمي ابري تا قسمتي ابري گاهی وزش بادشديد

1398/05/02

چهارشنبه

37°c

15°c

صاف تا کمي ابري گاهی وزش باد

1398/05/03

پنج شنبه