بولتن گردشگری نوروز 98 استان کردستان بر اساس اطلاعات اقلیمی گذشته

تاریخ ثبت: 1397/12/25 تعداد 240 بازدید از این خبر

بولتن گردشگری نوروز 98 استان کردستان بر اساس اطلاعات اقلیمی گذشته


نقشه های پهنه بندی اقلیمی پارامترهای بارش و دما برای مناطق مختلف استان بر اساس داده های گذشته انجام گرفته است. با توجه به داده های اقلیمی درازمدت ایستگاههای هواشناسی استان، بارش، تعداد روزهای همراه با بارش، دمای کمینه و بیشینه، در بازه زمانی هفته اول و هفته دوم فروردین در دوره بلندمدت متوسط گیری شده و پهنه بندی گردیده است.
بعنوان مثال در هفته اول نوروز بیشتر مناطق استان بطور متوسط حدود 3 روز همراه با بارش داشته اند. فقط نواری از شمال شرق استان (غرب بیجار) 2 روز همراه با بارش داشته است. در هفته دوم بخشی از دیواندره، اغلب مناطق بیجار، بانه و محدوده ای از سقز حدود 2 روز همراه با بارش را داشته اند.
لازم به ذکر است اطلاعات پهنه پندی شده برروی نقشه ها حاصل متوسط گیری پارامترهای هواشناسی است و با آنچه که پیش بینی می شود و در بازه زمانی مذکور در هفته اول و هفته دوم فروردین 98 قراره اتفاق افتد، متفاوت است. نیاز است تا حتما با استفاده از بولتن های پیش بینی که در فروردین صادر می شود از وضعیت آب و هوا با خبر شد و بر اساس آن برنامه ریزی انجام گیرد. اما با رجوع به نقشه های پهنه بندی شده میتوان بطور متوسط دیدگاهی از وضعیت بارش و دما در دو هفته اول فروردین 98 داشت.n1.png
n4.png
n1.png
n1.png
n1.png
n1.png
n1.png
n1.png