نقشه های پیش بینی ناهنجاری دما و بارش برای 4 هفته آینده(صدور چهارشنبه 15 اسفند 97)

تاریخ ثبت: 1397/12/16 تعداد 446 بازدید از این خبر

نقشه های پیش بینی ناهنجاری دما و بارش برای 4 هفته آینده(صدور چهارشنبه 15 اسفند 97)


بارش از  13  اسفند تا   19  اسفند
با توجه به نقشه زیر برای این هفته استان کردستان، در اغلب مناطق بارش در حد نرمال است و شرایط ناهنجاری مثبت بارش (بیشتر از نرمال) و ناهنجاری منفی (کمتر از نرمال) در این هفته وجود ندارد. فقط برای نوار خیلی محدودی از شمال غرب استان، ناهنجاری منفی است و بارش در حدود 5 تا 10 میلیمتر نسبت به نرمال این هفته کمتر اتفاق میافتد.

11_1.jpg

دما از 13  اسفند تا   19  اسفند
نقشه ناهنجاری دما برای هفته نشان می دهد، برای کل کشور ناهنجاری دما مثبت خواهد بود. در این هفته ناهنجاری دما برای استان کردستان در محدوده منفی 2 تا منفی 3 درجه سلسیوس نسبت به نرمال این هفته پایین تر یا سردتر خواهد بود.

11_2.jpg

بارش از 20  اسفند تا  26  اسفند
براساس نقشه ناهنجاری بارش ذیل، در هفته مذکور بجز در بخش خیلی محدودی از شمال شرق کشور، برای همه مناطق کشور نابهنجاری یا آنومالی بارش مثبت است و بارش نرمال در این هفته اتفاق میافتد. برای استان کردستان نیز ناهنجاری بارش مثبت است و بارش ها بیشتر از نرمال اتفاق میافتد. در هفته یادشده حدود 5 تا 10 میلیمتر بیشتر از نرمال بارش اتفاق میافتد.

11_3.jpg

دما از 20  اسفند تا   26  اسفند
با توجه به نقشه پیش بینی ناهنجاری دما برای این هفته مشاهده می شود که در اغلب مناطق کشور ناهنجاری دما منفی یا سردتر از نرمال است. فقط بخشی از استان های گیلان و اردبیل و نوار غربی خزر، شمال شرق و محدوده ای از استان گلستان ناهنجاری دما مثبت یا دماهای بالاتر از نرمال پیش بینی شده است. برای استان کردستان ناهنجاری دما منفی یا سردتر از نرمال است. شمال شرق استان در حد نرمال، بقیه مناطق ناهنجاری منفی یا سردتر از نرمال در حدود منفی 5/0 تا منفی 2 درجه سلسیوس سردتر از نرمال پیش بینی شده است

11_4.jpg

بارش از 27   اسفند تا  4   فروردین
نقشه ناهنجاری بارش برای این هفته بیانگر این است که ناهنجاری بارش برای غالب نواحی استان در حد نرمال است، یعنی ناهنجاری مثبت یا منفی نیست. فقط برای نوار خیلی محدودی از شمال غرب استان ناهنجاری بارش منفی یا کمتر از نرمال در این هفته پیش بینی شده است. برای نواحی یاد شده(نوار محدودی از شمال غرب) مقدار ناهنجاری منفی بارش حدود 5 تا 10 میلیمتر کمتر از نرمال است.

11_5.jpg

دما  از 27  اسفند تا  4  فروردین
براساس نقشه ناهنجاری دما برای این هفته، در بازه زمانی مذکور بخش محدودی از شمال شرق استان با ناهنجاری مثبت حدود 5/0 درجه تا 1 درجه سلسیوس همراه خواهد بود. برای بقیه مناطق استان کردستان ناهنجاری دما مثبت یا منفی نیست و دماها در این هفته در حد نرمال پیش بینی شده است.

11_6.jpg

بارش از 5  فروردین تا  11  فروردین
با توجه به نقشه ذیل، در این هفته برای استان کردستان ناهنجاری بارش مثبت است. یعنی بارش های بیشتر از نرمال پیش بینی شده است. برای همه نواحی استان بارش ها در حدود 5 تا 10 میلیمتر بیشتر از نرمال برآورد شده است

11_7.jpg

دما  از 5  فروردین تا  11 فروردین
نقشه ناهنجاری دما برای این هفته بیانگر این است که دما برای بیشتر مناطق استان کردستان در حد نرمال خواهد بود.  فقط نوار محدودی از غرب و جنوب غرب استان با ناهنجاری منفی یعنی در حدود 5/0 درجه تا 1 درجه سلسیوس کمتر یا سردتر از نرمال پیش بینی شده است.

11_8.jpg