بازدید امام جمعه از اداره کل هواشناسی همراه با هیئت همراه